metodai‎ > ‎TRIZ‎ > ‎teorijos‎ > ‎

KAVT

Kūrybingos asmentybės vystymo teorija

Kad ne tik sukurtų, bet ir ap­gin­tų nau­ją idė­ją, kū­ry­bi­nga as­me­ny­bė tu­ri iš­siug­dy­ti tam tik­ras sa­vy­bes:

  • Bū­ti­na tu­rė­ti ver­tin­gą tiks­lą – dar nie­kie­no ne­pa­siek­tą, di­de­lį, nau­din­gą.
  • Rei­kia su­kur­ti re­a­lius dar­bo pla­nus bei re­gu­lia­riai kon­tro­liuo­ti, kaip jie vyk­do­mi. Pla­nai su­da­ro­mi 1, 5, 10 me­tų, o kon­tro­liuo­ja­mi kas­dien, kas mė­ne­sį. Daž­nai ten­ka įgyti nau­ją spe­cia­ly­bę.          Pa­vyz­džiui, bran­dus mu­zi­kas M. K. Čiur­lio­nis įsto­jo į dai­lės mo­kyk­lą ir jam pa­vy­ko su­kur­ti dai­lės ir mu­zi­kos sin­te­zę.
  • Darbštu­mas sie­kiant įgy­ven­din­ti pla­nus. Vien as­me­ni­nei ži­nių kar­to­te­kai su­da­ry­ti ge­o­lo­gas aka­de­mi­kas V. Ob­ru­če­vas paren­gė per 0,5 to­nos smul­kiai pri­ra­šy­tų są­siu­vi­nio la­pų (iš­gy­ve­no 92 m.), tam pa­čiam tiks­lui Žiu­lis Ver­nas pri­ra­šė 20 tūks­t. mo­kyk­li­nių są­siu­vi­nių (gy­ve­no 77 m.).
  • Ge­ra už­da­vi­nių spren­di­mo tech­ni­ka. Tam tin­ka TRIZ.
  • Ge­bė­ji­mas ap­gin­ti sa­vo idė­jas. Pir­mo­jo ba­tis­ka­fo iš­ra­dė­jas O. Pi­ka­ras dir­bo prie šio iš­ra­di­mo 40 m.; kai rei­kė­jo leis­tis į gi­liau­sią pa­sau­lio van­de­nį, jam bu­vo 70 m., ta­čiau ba­tis­ka­fu sėk­min­gai nu­si­lei­do ir iš­ki­lo jo sū­nus. Kur­da­mas ba­tis­ka­fą iš­ra­dė­jas tu­rė­jo at­lai­ky­ti lė­šų trū­ku­mą (vals­ty­bė nie­ko ne­at­sei­kė­jo), žur­na­lis­tų pa­ty­čias, spe­cia­lis­tų prie­ši­ni­mą­si.
  • Re­zul­ta­ty­vu­mas. Jei pir­mo­sios pen­kios sa­vy­bės ne­duo­da da­li­nių tei­gia­mų re­zul­ta­tų, rei­kia pa­tik­rin­ti, ar tei­sin­gai pa­si­rink­tas tiks­las, ar ne­su­klys­ta pla­nuo­jant. Be­je, nuo 1983–1984 m. į TRIZ mo­ky­mo pro­gra­mą įtrauk­ta tiks­lo pa­si­rin­ki­mo te­ori­jos te­ma,   dės­to­ma re­mian­tis ben­dro­mis jė­go­mis kau­pia­mos Tiks­lų fon­do me­džia­gos ana­li­ze.

Išsiugdyti šias savybes nėra lengva.

Comments